Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta Kwidzyna przeznaczonych do wynajęcia

Stawka czynszu została określona zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kwidzyna.

W przypadku zmiany ww. zarządzenia stawki czynszu mogą ulec zmianie.

Lp.

Położenie nieruchomości

Opis, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Stawka czynszu

1.

2.

ul. Mickiewicza 56b, obręb 8

Zlokalizowana na działkach o numerach 323/6, 324/6, 325/6, 326/6, 389/6, 398/2, 399/2, 446/2, 446/3, 446/4

księga wieczysta nr GD1I/00008935/4

ul. Żeromskiego 80, obręb 14

Działka nr 340/4, księga wieczysta
nr GD1I/000
45181/4

Do oddania w najem przeznacza się powierzchnię 2m2 we wskazanej przez wynajmującego części holu na parterze budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Mickiewicza 56b oraz powierzchnię 2m2 we wskazanej przez wynajmującego części holu budynku Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 80
z przeznaczeniem
pod lokalizację automatu samosprzedającego. Rozpoczęcie działalności będzie możliwe od 9.12.2021r.

Miesięczna stawka czynszu wynosi 135,00 zł. netto za 1m2 + podatek VAT w wysokości 23% i została określona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kwidzyna Nr 138/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawienie, wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kwidzyna. Aktualizacja stawek czynszu przeprowadzana będzie w oparciu o podejmowane zarządzenia Burmistrza Miasta Kwidzyna.

Czynsz płatny jest jednorazowo do każdego ostatniego dnia miesiąca.

  • wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 17.11.2021r.
  • zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 8.12.2021r.