OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku

  • ratownik / ratowniczka WOPR

Termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2022 r. – umowa o pracę.

Niezbędne wymagania:

  • ukończone 18 lat,

  • posiadanie stopnia ratownika wodnego/ratowniczki wodnej,

  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

  2. List motywacyjny.

  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

  4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach do pracy na stanowisku ratownika wodnego.

  5. Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.

  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji

Kompleks Widowiskowo – Sportowy

ul. Wiejska 1A

82-500 Kwidzyn

Dyrektor KCSiR

Janusz Świder