Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY

Wymiar etatu: pełny etat tj. 40 godzin tygodniowo – umowa na czas nieobecności pracownika

Liczna stanowisk pracy: 1

Adres: ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

 1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie wykształcenia:

– co najmniej średnie z zakresu ekonomii lub rachunkowości oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe w księgowości lub

– wyższe z zakresu ekonomii lub rachunkowości,

 1. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414),

b) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2021 poz. 217, z późn. zm., ost. zm. Dz.U. 2022 poz. 1488),

c) znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 530),

d) znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2021 poz. 1960),

e) znajomość Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1510, 1700, 2140)

f) znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,

g) znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się Pakietem OpenOffice,

h) dyspozycyjność,

i) samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy

j) sumienność, odpowiedzialność, terminowość,

k) umiejętność pracy w zespole,

 1. znajomość programu płatnik,

m) znajomość przepisów PFRON.

 1. Zakres działań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) sporządzanie list płac zarobkowych pracowników łącznie z przysługującymi dodatkami, ekwiwalentami i wszelkimi potrąceniami,

 1. b) prowadzenie spraw związanych z podatkami,

 2. c) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

 3. d) prowadzenie osobowych kartotek wynagrodzeń pracowników,

 4. e) prowadzenie ewidencji badań lekarskich i udzielanych zwolnień lekarskich,

 5. f) ewidencja urlopów pracowniczych,

 6. g) organizowanie i kontrola szkoleń bhp,

 7. h) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

i) prowadzenie statystyki i sprawozdawczości kadrowej,

g) wykonywanie innych czynności oraz poleceń służbowych przełożonego,

h) sporządzanie umów zleceń.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys,

 • List motywacyjny,

 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie,

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji w KCSiR Kwidzyn – na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1510, 1700, 2140)”.

Wszystkie kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż wymagane ustawowo 6%.

Dokumenty prosimy dostarczyć na adres:

Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

Oferty przesyłane pocztą i składane w KCSiR muszą zawierać dopisek na kopercie
„Oferta na stanowisko KSIĘGOWY”. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do KCSiR.

Termin składania i przesyłania ofert do dnia 31.01.2023r. do godziny 12 00 – oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie zostaną rozpatrzone.