Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta Kwidzyna przeznaczonych do wynajęcia

Stawka czynszu została określona zgodnie z § 1 ust. 6 Zarządzenia Nr 138/2019 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 24.10.2019r. zmienionego Zarządzeniem Nr 253/2020 z dnia 11.11.2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawianie, wynajmowanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Kwidzyna

W przypadku zmiany ww. zarządzenia stawki czynszu mogą ulec zmianie.

Lp.

Położenie nieruchomości

Opis, przeznaczenie, sposób i termin zagospodarowania nieruchomości

Stawka czynszu

1.

2.

ul. Wiejska 1A

Obręb 14

Działka nr 53/6 o pow. 8,9978m2

Klasa Bi

księga wieczysta nr GD1I/00025357/3

Działka nr 54/4 o pow. 9548m2

Klasa Bi i dr

księga wieczysta nr GD1I/00008257/7

Do oddania w najem przeznacza się teren o pow. 20 m2 położony przy Kompleksie Widowiskowo – Sportowym przy
ul. Wiejskiej 1A, pod lokalizację mobiln
ego punktu handlowo-usługowego oraz ogródka letniego

Miesięczna opłata wynosi za:

  1. mobilny punkt handlowo – usługowy: 3,50 zł za 1 m2, nie mniej niż 55 zł + podatek VAT w wysokości 23%

  2. ogródek letni: 2,20 zł za 1 m2 + podatek VAT w wysokości 23%

Czynsz płatny jest jednorazowo do każdego ostatniego dnia miesiąca.

  • wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………
  • zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………