TYCH PODWYŻEK NIE DAŁO SIĘ UNIKNĄĆ

10 lat w Kwidzynie nie podwyższano cennika korzystania z obiektów sportowych Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji – dzisiejsze ceny obowiązują od grudnia 2012 !!! Wiadomo, że żadna podwyżka nie jest lubiana, lecz wszyscy mają świadomość, że musiała nastąpić „aktualizacja cen”. Zmiany podyktowane są wyłącznie gigantycznym wzrostem kosztów eksploatacji obiektów. Od poniedziałku, 1 sierpnia 2022r. więcej zapłacimy za bilety wstępu na kwidzyńskie baseny, korty tenisowe, minigolfa i inne obiekty Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Przedstawimy treść Zarządzenia Burmistrza Kwidzyna nr 504/2022 z dnia 7 lipca 2022 w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów, terenów i urządzeń sportowych stanowiących własność Miasta Kwidzyna.

Pływalnia przy ul. Wiejskiej

Pływalnia przy ul. Słowackiego

Stadion przy ul. Sportowej

Pozostałe obiekty KCSiR

Zarządzenie Nr 504/2022
Burmistrza Miasta Kwidzyna
z dnia 7 lipca 2022 r.
w sprawie ustalenia stawek za korzystanie z obiektów, terenów i urządzeń sportowych stanowiących własność Miasta Kwidzyna
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559; zm.: poz. 1005 i poz. 1079) zarządzam, co następuje:
§1.
Ustalam wysokość stawek za korzystanie z następujących obiektów, terenów i urządzeń sportowych stanowiących własność Miasta Kwidzyna:
1) Pływalnia przy ul. Słowackiego, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) Kompleks widowiskowo-sportowy przy ul. Wiejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) Wielofunkcyjny obiekt sportowy – stadion przy ul. Sportowej, zgodnie z załącznikiem nr 3;
4) pozostałe obiekty sportowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§2.
1. Ustalam następujące zasady prowadzenia zorganizowanych zajęć rekreacji ruchowej, nauki
i doskonalenia pływania:
1) na pływalni przy ul. Wiejskiej może przebywać jednorazowo do 30 uczestników zajęć. Wszystkie zajęcia zorganizowane w niecce sportowej mogą odbywać się na maksymalnie 3 torach pływackich, przy założeniu:
a) dla grupy liczącej do 6 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na 1 torze pływackim,
b) dla grupy liczącej od 7 do 12 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na maksymalnie 2 torach pływackich,
c) dla grupy liczącej od 13 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na maksymalnie 3 torach pływackich;
2) na pływalni przy ul. Słowackiego może przebywać jednorazowo do 24 uczestników zajęć. Wszystkie zajęcia zorganizowane w niecce sportowej mogą odbywać się na maksymalnie 4 torach pływackich, przy założeniu:
a) dla grupy liczącej do 6 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na 1 torze pływackim,
b) dla grupy liczącej od 7 do 12 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na maksymalnie 2 torach pływackich,
c) dla grupy liczącej od 13 do 18 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na maksymalnie 3 torach pływackich,
d) dla grupy liczącej od 19 do 24 uczestników – zajęcia mogą odbywać się na maksymalnie 4 torach pływackich;
3) wykupienie biletu instruktorskiego.
2. Zwalniam z obowiązku zakupu biletu instruktorskiego osobę prowadzącą indywidualne
lub grupowe zajęcia rekreacji ruchowej, nauki i doskonalenia pływania z osobami
z niepełnosprawnościami.
§3.
Zwalniam z opłat za korzystanie:
1) z otwartych boisk sportowych, boisk piłkarskich treningowych i boiska piłkarskiego głównego, sal sportowych, siłowni i pływalni, kortów tenisowych – dzieci i młodzież
w zorganizowanych grupach prowadzonych przez przedszkola i szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie Miasta Kwidzyna;
2) z otwartych boisk sportowych, boisk piłkarskich treningowych i boiska piłkarskiego głównego, sal sportowych, siłowni – na cele niekomercyjne, określone w ustawie o sporcie poprzez: wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową i rehabilitację ruchową realizowane przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców lub promujące Miasto Kwidzyn i mające siedzibę lub oddział na terenie Miasta Kwidzyna;
3) z pływalni – na cele niekomercyjne, określone w ustawie o sporcie, realizowane przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizację zadań pożytku publicznego z budżetu Miasta Kwidzyna i mające siedzibę lub oddział na terenie Miasta Kwidzyna na potrzeby sekcji pływackich;
4) z sal – wykorzystywanych do ćwiczeń rehabilitacyjnych w ramach programów zdrowotnych oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych prowadzonych przez rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi;
5) z obiektów i urządzeń sportowych – szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kwidzyński i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kwidzyna, na zasadach określonych odrębnym porozumieniem;
6) z pływalni przy ul. Wiejskiej – dzieci do ukończonego 5 roku życia, za wyjątkiem dzieci biorących udział w zajęciach rekreacji ruchowej, nauki, doskonalenia pływania.
§4.
1. Ustalam karę umowną w wysokości 55,00 zł. brutto za każdą godzinę zwłoki w przypadku nie wydania nieruchomości w terminie określonym w umowie najmu.
2. Ustalam opłatę za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie następujących przedmiotów:
1) w Kompleksie widowiskowo- sportowym przy ul. Wiejskiej:
a) paska z elektronicznym czytnikiem w wysokości 120,00 zł. brutto,
b) klucza w wysokości 95,00 zł. brutto;
2) w pływalni przy ul. Słowackiego – klucza do szafki basenowej w wysokości 60 zł brutto;
3) w wielofunkcyjnym obiekcie sportowym – stadion przy ul. Sportowej:
a) wypożyczonego kija do gry w mini golfa w wysokości 80 zł brutto,
b) piłeczki do gry w mini golfa w wysokości 20 zł brutto.
§5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać ustalona indywidualna cena biletu lub stawka czynszu.
§6.
Traci moc Zarządzenie Nr 357/2017 Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 5 października 2017 r.
§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.