Administrator danych osobowych (ADO):

Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administratorem Państwa danych osobowych, jest Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji (KCSiR) z siedzibą, ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn.

Dane kontaktowe:

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn, lub email: kcsir@kcsir.pl tel. 55 279 38 66
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn, lub email: kcsir@kcsir.pl

Państwa dane będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do:
• świadczenia usług KCSIR,
• kontaktowania się z Państwem w związku z zapytaniem z Państwa strony,
• utrzymywanie bieżących relacji zawodowych, współpracy zawodowej.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
• obsługa Państwa korespondencji, w szczególności przez formularz kontaktowy dostępny na stronie organizacji: kcsir.pl,
• spełnienie wymogów wynikających z innej sprawozdawczości.
Na podstawie udzielonej zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:
• realizowania zadań wynikających z działalności KCSiR.

Obowiązek podania danych osobowych

W zależności od nawiązanej relacji z KCSIR wymagamy podania przez Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, jeżeli jest to wystarczające do załatwienia sprawy. W celu zawarcia i/lub wykonania zawartej z Państwem umowy, możemy również żądać podania nr telefonu, PESEL/NIP oraz adresu do korespondencji czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych (np. ze względów rachunkowych lub podatkowych),

Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne. Jeśli jednak Państwo ich nie podadzą, nie będziemy mogli załatwić Państwa sprawy lub nawet nie będziemy mogli się z Wami skontaktować. Skutkować to może też zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy.

Cofnięcie zgody

Maja Państwo prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać w siedzibie KCSiR, przez telefon, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kcsir@kcsir.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem Państwa sprawy.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych. Dodatkowo, mają Państwo prawo do żądania od nas:

  • sprostowania Waszych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych.
  • usunięcia Waszych danych osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,
  • do ich przenoszenia, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają i gdy jest to technicznie możliwe,
  •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa osobowych, jeżeli przepisy prawa na to pozwalają,

Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, bank, operatorzy pocztowi, dostawcy IT i innych usług, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, itp.
  • podmioty, wobec których wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

KCSiR przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez KCSiR dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa liczony (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne) od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób automatyczny

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.